Program predškole

Program predškole uključuje pripremu djece za polazak u školu. Ona je prostor između obiteljskog doma, dječjeg vrtića i osnovne škole, a po značenju nije ni dječji vrtić niti osnovna škola.


Predškola polaznicima omogućuje:

  • raznovrsne razvojne poticaje
  • povoljno ozračje kao ne upitan okvir za djelotvoran pozitivni učinak takvih poticaja
  • prepoznavanje i prevencija razvojnih poremećaja.

Zadaci predškole su:

  • osposobljavanje za prihvaćanje obveza u koje će se uklopiti i buduće školske obveze
  • poticanje spontanih ponašanja i izražavanja posebnih potrebaotvorenost za prihvaćanje informacija
  • otvorenost za učenje u među akciji s drugima
  • otvorenost za primanje usmenih i pisanih poruka i ovladavanje sredstvima koja posreduju te poruke.