POMOĆNIK / POMOĆNICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Mjesto rada: POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 17.5.2024. Natječaj vrijedi do: 25.5.2024.

Razina obrazovanja: Srednja škola 4 godine Radno iskustvo: 1 godinu Ostale informacije:

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. , 94./13., 98/19., 57/22. i 101/23.) (u nastavku teksta: Zakon) i članka 49. stavka 1. podstavka 16. Statuta Dječjeg vrtića Požega, KLASA: 012-03/22-01, URBROJ: 2177-1-9-05-22-1 od 14. studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8, Požega raspisuje

NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos

POMOĆNIK/ICA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU – 1 izvršitelj/ica – neodređeno – puno radno vrijeme

I. Uvjeti:

1. srednja stručna sprema, IV stupanj

2. jedna godina radnog iskustva

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

1. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja,

2. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona.

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

životopis,
uvjerenje o državljanstvu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 25. Zakona.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa, tj. potpisivanja Ugovora o radu.

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku – pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.- u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92., 77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. - u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se ISKLJUČIVO POŠTOM u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega na adresu: DJEČJI VRTIĆ POŽEGA, Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Za natječaj – pomoćnik za dijete s teškoćama u razvoju“.

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

VII. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi po pozivu na intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

VIII. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

IX. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

ODGOJITELJ / ODGOJITELJICA PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada: POŽEGA, POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA Broj traženih radnika: 1 Vrsta zaposlenja: Na neodređeno; upražnjeni poslovi Radno vrijeme: Puno radno vrijeme Način rada: Smjena - prijepodne Smještaj: Nema smještaja Naknada za prijevoz: U cijelosti Natječaj vrijedi od: 17.5.2024. Natječaj vrijedi do: 25.5.2024.

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija, magisterij, doktorat Radno iskustvo: Nije važno Ostale informacije:

Na temelju članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. , 94./13., 98/19., 57/22. i 101/23.) (u nastavku teksta: Zakon) i članka 49. stavka 1. podstavka 16. Statuta Dječjeg vrtića Požega, KLASA: 012-03/22-01, URBROJ: 2177-1-9-05-22-1 od 14. studenoga 2022. godine, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Požega, Rudinska 8, Požega raspisuje

NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos

- ODGOJITELJ/ICA na neodređeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj

I. Uvjeti:

1. sukladno stavku 3. članka 24. Zakona - preddiplomski sveučilišni studij, preddiplomski stručni studij, studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s ranijim propisima, diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij

Sukladno st. 5. i 6. čl. 26., Zakona, ako se na natječaj ne javi osoba koja ispunjava uvjete natječaja, natječaj će se ponoviti u roku od pet mjeseci, a do popune radnog mjesta na temelju ponovljenog natječaja, Dječji vrtić Požega će sklopiti ugovor s osobom koja ne ispunjava propisane uvjete iz natječaja i to na određeno puno radno vrijeme do 5 mjeseci.

Pored navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u radni odnos:

1. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta odgojitelja,

2. radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba koja ima zapreke definirane člankom 25. Zakona.

II. Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:

životopis,
uvjerenje o državljanstvu,
dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 3 mjeseca),
elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje),
vlastoručno potpisana izjavu kandidata da ne postoje zapreke za prijam u službu iz članka 25. Zakona.

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat prije zasnivanja radnog odnosa, tj. potpisivanja Ugovora o radu.

III. Na natječaju ravnopravno mogu sudjelovati kandidati oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Potvrdu o nekažnjavanju u kaznenom i prekršajnom postupku – pribavit će Ustanova po službenoj dužnosti od Ministarstva pravosuđa službenim putem nakon obavljenog izbora kandidata.

IV. Osobe koje prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat može ostvariti pravo prednosti prilikom zapošljavanja, sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN, broj: 121/17., 98/19. i 84/21.- u nastavku teksta: Zakona o hrvatskim braniteljima), članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN, broj: 33/92., 77/92., 27/93.,58/93., 2/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01., 103/03., 148/13. i 98/19.), članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, broj: 157/13., 152/14., 39/18. i 32/20.- u nastavku teksta: Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji) i članku 22. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (NN, broj: 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11. - u nastavku teksta: Ustavni zakon) i dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prilikom zapošljavanja sukladno članku 101. Zakona o hrvatskim braniteljima, uz prijavu na natječaj dužan je dostaviti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima, dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 22. Ustavnog zakona uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, nije dužan dokazivati svoj status pripadnika nacionalne manjine.

Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21.) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

U skladu s uredbom Europske unije 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. travnja 2016. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18) prijavom na natječaj osoba daje privolu za prikupljanje i obradu podataka iz natječajne dokumentacije, a sve u svrhu provedbe natječaja za zapošljavanje.

V. Prijave na natječaj, s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se ISKLJUČIVO POŠTOM u roku osam (8) dana od dana objave natječaja na oglasnim pločama i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Požega na adresu: DJEČJI VRTIĆ POŽEGA, Rudinska 8, p.p. 623, 34000 Požega s naznakom „Za natječaj – odgojitelj“.

VI. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u natječaju.

VII. Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se intervju radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju.

Ako kandidat ne pristupi po pozivu na intervju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

VIII. Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

IX. O rezultatima natječaja, kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Potkategorije

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr