Montessori program 0 – 3 godina

Pedagogija Marie Montessori temelji se na znanstvenom promatranju spontanog učenja djece, na poticanju vlastitog djelovanja djeteta i njegove samostalnosti te na poštovanju djetetove osobnosti. U središtu Montessori pedagogije je dijete. Ona gleda i poštuje dijete u njegovoj cjelovitosti (Philipps, 2003. 11).

Osnovno polazište Montessori pedagogije su u djetetu urođene prirodne snage koje ga u svakoj razvojnoj fazi potiču na samoaktivnost, kao i senzitivne faze, tj. periodi u kojima je dijete posebno osjetljivo za prijem određenih utisaka. Mogućnost pružena svakom djetetu da se razvija vlastitim tempom uvelike pomaže u razvoju djetetove pozitivne slike o sebi.

Maria Montessori promatrala je rane godine u kojima se događa istinsko učenje djeteta kao kritičnu fazu u razvoju pojedinca tijekom koje se uspostavlja temelj za sav budući razvoj. Njezina metoda utemeljena na sociokulturnoj slici djeteta kao inteligentnog bića koje na svijet dolazi opremljeno intuitivnim znanjem i mentalnim alatima koji ga čine sposobnim za aktivno učenje, odgoj i obrazovanje djeteta usmjerila je na njegovu samoizgradnju i usvajanje neovisnosti.
Odgovor na pitanje - kako ostvariti put samoizgradnje, ujedno je i odgovor na pitanje kako ostvariti cilj odgoja, a Montessori ga nalazi u djetetu i njegovom razvoju: sam put je cilj. Usvajanje neovisnosti, razvoj odgovornosti, normalizacija i razvoj prema miru ostvaruju se u konkretnim akcijama djeteta, ovdje i sada, a ne nekada kasnije. Ona djetinjstvo smatra razdobljem vitalnih ili zlatnih godina, u kojem se stvaraju korijeni budućeg čovjeka. Stoga ona dijete doživljava kao graditelja čovječanstva.

 

CILJEVI PROGRAMA

Cilj našeg programa je odgojno-obrazovni rad prema koncepciji Marie Montessori usmjeren ka stjecanju određenih znanja, vještina i vrijednosti koje su izraženi kroz direktne i indirektne odgojno - obrazovne ciljeve rada djeteta sa priborom.

Zadaci programa su: osigurati pripremljenu okolinu koja će omogućiti svakom djetetu potpun i skladan razvoj osobnosti, skrbiti o zdravlju, njezi i tjelesnom razvoju djece, poticati cjeloviti razvoj djeteta u području spoznajnog, tjelesnog, jezičnog i govornog, socijalnog i emocionalnog razvoja, razvoja morala, duhovnosti i estetike.

 

USTROJSTVO PROGRAMA

Program se odvija u jednoj skupini u cjelodnevnom, 10-satnom programu od 6 do 16 sati. Uključuje djecu od 1 do 3 godine. Broj djece u skupini je od 10-12 obzirom na dob i veličinu prostora sobe dnevnog boravka. Program provode dvije Montessori odgojiteljice koje imaju završeno stručno usavršavanje iz Montessori pedagogije 0-6.

Program se odvija po dnevnom rasporedu u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju. Posebna pažnja posvećuje se svakodnevnoj izmjeni aktivnosti u unutarnjem i vanjskom prostoru, šetnji, svakodnevnoj tjelovježbi i posebno se planira vrijeme za rad s Montessori priborom, ali i za slobodnu igru djece.

U realizaciji programa sudjeluju ravnateljica, pedagoginja i psihologinja u smislu organizacijske i savjetodavne uloge.

Program se odvija na lokaciji vrtića „Cvjetna livada", K. Krešimira 32a, Požega. Skupina je opremljena Montessori didaktičkim priborom koji se u skladu s načelima Montessori pedagogije nadopunjuje i redovito obnavlja.
Jaslička Montessori skupina osnovana je kao odgovor na potrebe roditelja i djece u cilju zadovoljavanja interesa kako djece tako i pedagoških radnika koji kroz pedagogiju Marije Montessori vide mogućnost poboljšanja emocionalnog i psiho-motoričkog razvoja djeteta, a na taj način i djelovanja na društvo u cjelini.

Metoda Marije Montessori danas sve više dobiva na važnosti; njezina se načela mogu prilagoditi današnjim suvremenim društvenim uvjetima.

Montessori pedagogija pomaže djetetu da doživi svoje tijelo i duh, da se osjeća dobro i da gradi pozitivnu sliku o sebi. Dijete uči spoznavati svoje osjećaje i čuti unutarnji glas svojih interesa u samostalnom djelovanju kroz samostalan izbor. Pri tome odrasli imaju važnu ulogu kao pomoć u samopomoći, u skladu s dječjim željama.

 

Info

Dječji vrtić Požega
Rudinska 8
Požega

OIB: 30492723401

MB: 03310299

Lokacije

Lokacija 1:
Rudinska 8, Požega

Lokacija 2:
Kralja Krešimira 32a, Požega

Radno vrijeme

od 6,00 – 16,30 sati

Prema potrebama roditelja radno vrijeme vrtića je najduže do 20,30 sati

Vrtić radi pet dana u tjednu (od ponedjeljka do petka)

Kontakt

Telefon:

099/327-3663 (uprava)

E-mail adresa:

info@djecjivrticpozega.hr