Montessori program

MONTESSORI PROGRAM 0 - 3

 

Montessori znak

 

 

U Dječjem vrtiću Požega, područni odjel Cvjetna livada, Montessori jaslički program se provodi od rujna 2020. g. u jednoj mješovitoj jasličkoj skupini.

Karakteristike i posebnosti odgojno – obrazovne skupine su:

       dijete i poštovanje dostojanstva njegove ličnosti

       pripremljena okolina i aktivnosti koje razvijaju djetetove psiho-fizičke sposobnosti

       pripremljeni odgojitelj kao veza između djeteta i okoline čija je zadaća zadovoljiti razvojne potrebe djeteta

 

Struktura prostora i materijalni uvjeti

Struktura prostora jedan je od odgojnih čimbenika Montessori pedagogije. Prostor podrazumijeva okruženje koje djetetu pruža mogućnost rada i igre na način koji je njemu najprihvatljiviji (samostalan rad, rad u paru, rad s odgojiteljem, rad za stolom, rad na malenom tepihu). Ispunjen je Montessori priborom koji ma svoje mjesto, izrađen je od prirodnih materijala i prilagođen je djetetu veličinom, oblikom i namjenom. Sistematiziran je od jednostavnog ka težem, od konkretnog prema apstraktnom (po formi i funkciji) i po jedan je primjerak svakog pribora.

Uvažavanje individualnih razlika i posebnosti djece

S obzirom na heterogenost skupine (različita dob djece koja odražava prirodno okruženje djeteta) u odgojno-obrazovnom radu, pažnja se posvećuje razvojnoj dobi djeteta, djetetovim interesima i sklonostima i na taj način se isti i promišlja.

Svako dijete različite dobi pokazuje drugi stupanj razvoja i time se omogućuje raznovrsnost poticaja i socijalnih kontakata, stariji spontano pomažu mlađima, mlađi promatraju aktivnosti starijih i pokušavaju isto, stariji preuzimaju odgovornost, mlađi traže zaštitu starije djece. Heterogenost skupine i individualne sposobnosti potiču razvoj samostalnosti, samosvijesti i demokratskog okruženja.

Montessori odgojitelj

U skupini radi dvije odgojiteljice od kojih je jedna završila Montessori edukaciju od 0-6 g.  kao i educirana odgojiteljica u vjeri s obzirom da je u okviru Montessori programa i vjerski odgoj.

Svako djelovanje odgojitelja u okruženju bilo ono vezano uz promjenu pribora ili rad s djetetom ima svoj svrhu koja se temelji  na njegovom opažanju. Stoga, kako bi se promatranje temeljilo na empirijskom znanju, a ne na impulsima ili navikama, Montessori odgojitelj mora biti  neprimjetan promatrač čija je svrha promatranja vidjeti što dijete i djeca rade, neovisno o njegovoj prisutnosti. Biti vodič djetetovog razvoja veliki je izazov za Montessori odgojitelja koji mora poznavati razvojna razdoblja djeteta i razdoblja posebne osjetljivosti (jedan od fenomena Montessori pedagogije) i u skladu s njima djelovati, promatrati rad djeteta i tumačiti njegove potrebe, pripremiti okruženje koje će mu olakšati neovisnost i omogućiti odabir, podržavati ga pružajući mu ljubav, sigurnost, stabilnost, toplinu, iskazujući mirnoću, ljubaznost i poštovanje prema svakom djetetu.

 

MONTESSORI PODRUČJA RADA

Područje samostalnosti

Vježbe za poticanje samostalnosti u svakodnevnom životu sadrže pribor kojim djeca razvijaju odgovornost, samostalnost i neovisnost od odraslih (briga za samoga sebe); razvijaju odgovornost u odnosu na druge i okolinu, svijest da je ono samo dio okruženja koje treba poštovati, održavati i uređivati svojim djelovanjem (briga za okolinu); dijete se uči samokontroli, uspostavljanju socijalnih odnosa, kulturnog ophođenja, pomoći drugima i primanje pomoći od drugih (razvoj društvenih odnosa).

Vježbe za poticanje samostalnosti su upravo vježbe kojima odgovaramo na djetetove potrebe: nošenje, metenje, četkanje, prelijevanje, presipavanje, otvaranje, zatvaranje, cijeđenje… Dijete kroz ove vježbe usavršava svoje pokrete, postaje sve samostalnije čime se u konačnici postiže glavni cilj „Pomozi mi da učinim sam“.

Područje osjetilnosti

Pribor u ovom području sadrži osobine kao što su boja, oblik, veličina, tekstura i uključuje vježbe koje se razlikuju s obzirom na razvoj osjetila, a to su vid, sluh, njuh, okus, dodir pomoću kojih dijete razvija i oplemenjuje svoja osjetila te proširuje kognitivne i perceptivne spoznaje kao temelja za razvoj djetetove inteligencije.

Područje motorike

Kako bismo shvatili bit pokreta trebamo ga promatrati kao vezu između mozga, osjetila i mišića, jer u konačnici, tijelo i um su neurološki povezani.

Sloboda kretanja u Montessori skupini omogućuje djetetu iskustvo neovisnog djelovanja vođenog unutarnjom motivacijom kako bi ostvarilo svoj osobni cilj. Montessori proces kretanja tumači i izrekom „od uhvatiti do shvatiti“. Pritom značajnu ulogu u učenju imaju ruke s kojima dijete obuhvaća i istražuje predmete iz okoline, opipava ih i percipira sa svim njihovim svojstvima.

Područje spoznaje

Pribor iz ovog područja prilika su djetetu za razvijanje sposobnosti usmjeravanja pažnje i mišljenja, uključuje aktivnosti koje ohrabruju i razvijaju dječju prirodnu radoznalost te predstavlja temelj za kasnije razvijanje vještina iz područja matematike, čitanja i pisanja.

Područje jezika

 

Pribor razvija djetetov govor i jezik kao sredstvo komunikacije. Dijete različitim vježbama razvija svoje jezične sposobnosti, obogaćuje rječnik, izražava svoje misli, osjećaje, predodžbe i potrebe drugih, prima određene informacije od drugih. U jasličkoj dobi poseban naglasak u usvajanju jezika, osim govora kao primarnog, je i dodir, mimika lica i pjevanje kao načini komunikacije s djecom.

 

Pripremila: Saša Soukup, Montessori odgojiteljica

 

 

 

MONTESSORI PROGRAM 3 - 6

 

Montessori metoda je filozofija odgoja koja objedinjuje teoriju ličnosti i razvoja i pedagoške tehnike temeljene na poštivanju prava djeteta, njegovih prirodnih sposobnosti i ljubavi prema djetetu.

Osnovno načelo rada u Montessori skupini je upoznavanje djeteta, promatranje njegovog razvoja i uočavanje njegovih posebnih interesa.

Marija Montessori naglašavala je važnost promatranja djece kakva ona zaista jesu a ne onakvima kakvima bi odrasli željeli da budu. Osmislila je metodu koja, uvažavajući ličnost djeteta, vodi dijete k osamostaljenju.

Najkraće pojašnjenje Montessori metode može se izreći jednim od njenih pedagoških načela, dječjom molbom:

„Pomozi mi da to učinim sam“.

Da bi dijete moglo iskusiti uzbuđenje učenja po vlastitoj želji i izboru osmislila je posebne materijale – didaktički pribor koji se postavlja na otvorene, djeci dostupne police. To je dio posebno pripremljene, podupiruće okoline u kojoj dijete može razviti svoje talente.Pribor se postavlja tako da vodi dijete od lakše prema težim vježbama,od konkretnog prema apstraktnom, od cjelovitog prema pojedinačnom.

Pribor se nakon korištenja uvijek vraća na njegovo stalno mjesto. Sve je to grupirano, raspoređeno po područjima odgojno-obrazovnog rada:

 1. Poticanje samostalnosti (vježbe praktičnog života)
 2. Osjetilnost (senzoričko područje)
 3. Matematika
 4. Jezično područje
 5. Kozmički odgoj (priroda i društvo)
 6. Umjetnost – glazba, likovnost, pokret

U skladu s tim postavljamo i cilj Montessori programa : individualiziranim pristupom u skupini djece, posebno oblikovanim i pripremljenim materijalima , u strukturiranoj okolini, poticati cjeloviti razvoj djeteta (tjelesni i psihomotorni, socio-emocionalni i spoznajni razvoj, komunikaciju i stvaralaštvo). Odgajati za mir, toleranciju, slobodu.

montesori program

Zadaće programa: (dio zadaća)

 • Osigurati poticajnu okolinu koja budi želju i oduševljenje za istraživanje i učenje
 • Razvijati dječju samostalnost, samopouzdanje i pozitivnu sliku o sebi
 • Utjecati na razvoj usredotočenosti
 • Dati djetetu mogućnost da samo kontrolira svoj rad, uočava i ispravlja pogreške
 • Pratiti razdoblja posebne osjetljivosti kod svakog djeteta i individualno djelovati u skladu s tim
 • Razvijati sposobnost uspostavljanja i održavanja odnosa međusobnog uvažavanja

Montessori program se  ostvaruje tijekom 10-satnog boravka djece u jednoj mješovitoj skupini u Vrtiću Cvjetna livada. Namijenjen je djeci od 3 do 6 godina života. Zbog svakodnevnog individualnog rada u skupini su tijekom prijepodnevnog rada dvije odgojiteljice kako bi jedna mogla biti posvećena individualnim demonstracijama, tj. prezentacijama vježbi kod kojih je potrebna usredotočenost na dijete i materijal.

montesori program2

Druga odgojiteljica usmjerena je na sve ostale radnje i zbivanja u sobi – reagira na dječje potrebe, pomaže u rješavanju problemskih  situacija (dijete treba imati osjećaj sigurnosti da je samo doprinijelo rješenju).